Galaxy S20 Ultra 5 G G988U unlock done

Posted on samsung sw 1220 lượt xem
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988U) Verizon Unlock Network done !
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988U) Verizon Mở Mạng done !
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988U) Khóa mạng unlock done !

Model name: SM-G988U
Series: R3CN509SADK
Collection: G988USQU1ATBN
Radio version: G988USQU1ATBN
Modem board: SDX55M
Warranty bit: 0
Android version: 10
Sim configuration: SS
Startup Apple ... OK
IMEI model: 35264582.......
Network key: SPR
MslAddr: R3CN509SAD
Key open!

Sz4eACC

HnQbA7o

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *