Huawei mate 20 lite SNE-LX1 FRP DONE

Posted on Huawei sw 1008 lượt xem

SigmaKey 2.34.07 HiSi: Write firmware
DBAdapter Reserved Interface (COM28)
Writing flash…UPDATE.APP
Firmware: SNEC432B000
Hardware IMEI: 022xxxxxxx0
Writing flash SHA256RSA OK
Writing flash CRC OK
Writing flash CURVER OK
Writing flash VERLIST OK
Writing flash PACKAGE_TYPE OK
Writing flash HISIUFS_GPT OK
Writing flash XLOADER OK
Writing flash FASTBOOT OK
Writing flash DTS OK
Writing flash DTO OK
Writing flash VECTOR OK
Writing flash FW_LPM3 OK
Writing flash HHEE OK
Writing flash TEEOS OK
Writing flash TRUSTFIRMWARE OK
Writing flash SENSORHUB OK
Writing flash FW_HIFI OK
Writing flash KERNEL OK
Writing flash VBMETA OK
Writing flash MODEMNVM_UPDATE OK
Writing flash MODEMNVM_CUST OK
Writing flash RECOVERY_RAMDISK OK
Writing flash RECOVERY_VENDOR OK
Writing flash RECOVERY_VBMETA OK
Writing flash ENG_VENDOR OK
Writing flash ENG_SYSTEM OK
Writing flash CACHE OK
Writing flash SYSTEM OK
Writing flash CUST OK
Writing flash ISP_FIRMWARE OK
Writing flash MODEM_FW OK
Writing flash HISEE_IMG OK
Writing flash HISEE_FS OK
Writing flash VENDOR OK
Writing flash VERSION OK
Writing flash ODM OK
Writing flash PRODUCT OK
Writing flash PREAS OK
Writing flash PREAVS OK
Writing flash USERDATA OK
Writing flash PRELOAD OK
Writing flash ERECOVERY_KERNEL OK
Writing flash ERECOVERY_VENDOR OK
Writing flash ERECOVERY_RAMDISK OK
Writing flash ERECOVERY_VBMETA OK
Writing flash PATCH OK
File transferring…….update
Writing flash SHA256RSA OK
Writing flash CRC OK
Writing flash CURVER OK
Writing flash VERLIST OK
Writing flash PACKAGE_TYPE OK
Writing flash VERSION OK
Writing flash USERDATA OK
Writing flash PRELOAD OK
Done
FLASH FIRMWARE ,BOOT EN RECOVERY MODE WIPE DATA AND REBOOT EN SAFE MODE .
DONE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *