Nokia 5 ta-1053 frp ok

Posted on Nokia sw 996 lượt xem
Wait for phone…
Device Found!
Initialize …
Handshake passed!
BB_IDC_CPU  SnapDragon 430 [MSM8937]
BB_IDC_SWB  00000000
ID_BLOCK_S  3F4C0480
ID_BLOCK_I  0004F0E1
ID_BLOCK_L  3C3ADFE3FD7B57D0D976CFC94F6EB341
ID_BLOCK_L  5C6403858B6C88C725A476A904D0210E
Use BEST Internal Loader
Loader Sent! Initializing …
Running FireHose on BBID  MSM8937 , FLASH  eMMC , mVER  1
MemInfo  0x0003  0x0200  0x00000003AB400000 [ eMMC 16 GiB ]
ExtInfo  0x0000400000004000000010000000100000000200
Storage  MFR  0x45 , VENDOR  SANDISK , NAME  DF4016
Remove FRP
Reset Ok!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *