Redmi note 3SE EDL Test Point

Posted on xiaomi testpoint 817 lượt xem

Chia sẽ test point Xiaomi COM 1.0 dùng để frp,xoá tài khoản,unbrick,….

Test point đưa máy về chế độ EDL để máy tính nhận driver Download Qualcomm HS-USB QDLoader 9008

redmi note 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *