Tesst point huawei y9 2018

Posted on huawei testpoint 1118 lượt xem

Chia sẽ testpoint Huawei USB COM 1.0 dùng để frp,xoá tài khoản,unbrick,….

Test point đưa máy về chế độ EDL để máy tính nhận driver Download Qualcomm HS-USB QDLoader 9008

huawei y9 2018

QHD Loader Device

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *