Test point huawei y5p

Posted on huawei testpoint 609 lượt xem

Chia sẽ testpoint Huawei USB COM 1.0 dùng để frp,xoá tài khoản,unbrick,….

Test point đưa máy về chế độ EDL để máy tính nhận driver Download Qualcomm HS-USB QDLoader 9008

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.