Xóa FRP Note 20 Ultra 5G,tài khoản google

Posted on samsung sw 1174 lượt xem

banner note 20

Searching for Samsung Modem Port...Found port COM26
Opening port...OK
Reading info...OK
Device Model: SM-N986B
AP Firmware: N986BXXS1CUA2
CSC Firmware: N986BOXM1CTL5
CP Firmware: N986BXXU1CTL5
Firmware Country: XXV
Device Serial: R5ML02JHNP0
Device IMEI: 356623258293268
Device Unique Code: CE04204410C530AD197E
Checking lock status...Locked
Requesting RandomKey...OK
Request ID: 215658
Waiting for response...OK
Checking data...OK
Reading data from device...OK
Uploading data to server...OK
Waiting for response...OK
Checking data...OK
Unlocking...OK
Checking...OK
FRP/Samsung Account unlocked Successfully

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *